สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ จำเป็นต้องศึกษาจากหลักฐานทางประวีติศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ หรือจากหลักฐานชั้นต้น และหลักบานชั้นรองเพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้

2 ทักษะการจำแนกประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

3 เห็นความสำคัญหลักฐานทางประวัติศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

ชิ้นงานหรือภาระงาน

8.1 ใบงาน เรื่อง ประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์

8.2 ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 ย้อนรอยไทย
ชั่วโมง ย้อนรอยไทย
เรื่อง ประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 7 ก.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ