สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หมายถึง ร่องรอยการกระทำ การพูด การเขียน การประดิษฐ์ การอยู่อาศัยของมนุษย์ หรือลึกไปกว่าที่ปรากฏอยู่ภายนอก คือ ความคิดอ่าน โลกทัศน์ ความรู้สึก ประเพณีปฏิบัติของมนุษย์ในอดีต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 บอกความหมายและความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

2 เกิดทักษะการเปรียบเทียบของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

3 เห็นความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

ชิ้นงานหรือภาระงาน

1 ใบงาน เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์

2 ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 ย้อนรอยไทย
ชั่วโมง ย้อนรอยไทย
เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 30 มิ.ย 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ