สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติตามกาลเวลา และสามารถเปรียบเทียบเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ได้ การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็น ๒ สมัย คือ สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยได้

2 ทักษะการวิเคราะห์เหตุการณ์ในยุคสมัยต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ไทย

3 เห็นความสำคัญของการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

การวัดผลและประเมินผล

ชิ้นงานหรือภาระงาน

1 ใบงาน เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

2 ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 ย้อนรอยไทย
ชั่วโมง ย้อนรอยไทย
เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย 23 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ