สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เป็นการนับช่วงเวลาโดยแบ่งเป็น 10 ปี 100 ปี 1000 ปี เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนับช่วงเวลา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายและช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษได้

2. เกิดทักษะการคิดเทียบทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ

3. เห็นความสำคัญของการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ

การวัดผลและประเมินผล

ชื้นงานหรือภาระงาน

- ใบงาน เรื่อง ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ

- ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 ย้อนรอยไทย
ชั่วโมง ย้อนรอยไทย
เรื่อง ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ 9 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ