สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนับและเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทยทำให้สามารถศึกษาและเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์ได้รวมทั้งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากอดีตสู่ปัจจุบันและคาดการณ์ในอนาคตเข้าด้วยกันได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกวิธีการนับและเทียบศักราชได้

2. คิดเทียบศักราชได้ถูกต้อง

3. เห็นความสำคัญของการนับและการเทียบศักราช

การวัดผลและประเมินผล

ชื้นงานหรือภาระงาน

- ใบงาน เรื่อง การนับและการเทียบศักราช

- ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 ย้อนรอยไทย
ชั่วโมง ย้อนรอยไทย
เรื่อง การนับและการเทียบศักราช 2 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ