สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เป็นและคำตาย เป็นการจำแนกคำตามลักษณะที่ใช้ระยะเวลาออกเสียงต่างกัน ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะทำให้คำที่มีเสียงพยัญชนะต้นเป็นรูปเดียวกันมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท ๒.๑ ป.๔/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม

ท ๔.๑ ป.๔/๑ สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่าง ๆ 

จุดประสงค์

๑. บอกลักษณะของคำเป็นคำตายได้

๒. อ่านออกเสียงคำเป็นคำตายได้ถูกต้อง

๓. เขียนสื่อสารโดยใช้คำเป็นคำตายได้ถูกต้อง

๔. จำแนกคำเป็นและคำตายได้ถูกต้อง

๕. เห็นความสำคัญของคำเป็นและคำตาย

 

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ ๘ เรื่อง วิเคราะห์คำเป็น คำตาย

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ รู้รักษ์หลักภาษา
ชั่วโมง รู้รักษ์หลักภาษา
เรื่อง คำเป็น คำตาย ๑๑ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์