สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พยัญชนะไตรยางศ์ พยัญชนะในภาษาไทยแบ่งเป็นหมู่ตามเสียงสูงต่ำของพยัญชนะ ๔๔ ตัว ได้เป็น ๓ หมู่ เรียกว่า “ไตรยางศ์” ประกอบด้วย

หมู่ที่ ๑ อักษรกลาง ได้แก่ ก  จ  ฎ  ฏ  ด  ต  บ  ป  อ

หมู่ที่ ๒ อักษรสูง ได้แก่ ข  ฃ  ฉ  ฐ  ถ  ผ  ฝ  ศ  ษ  ส  ห

และหมู่ที่ ๓ อักษรต่ำ ได้แก่ ค  ฅ  ฆ  ช  ฌ  ฑ  ฒ ท ธ  พ  ภ  ฟ  ซ  ฮ  ง  ญ  ย  ณ  น  ม  ร  ล  ฬ  ว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท ๔.๑ ป.๔/๑ สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่าง ๆ

จุดประสงค์

๑. บอกความหมายและประโยชน์ของไตรยางศ์ได้

๒. วิเคราะห์คำตามพยัญชนะไตรยางศ์ได้

๓. เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำได้ 

๔. เห็นความสำคัญของไตรยางศ์

 

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ ๗ เรื่อง จัดกลุ่มอักษร ๓ หมู่

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ รู้รักษ์หลักภาษา
ชั่วโมง รู้รักษ์หลักภาษา
เรื่อง ไตรยางศ์ ๙ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์