สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำที่มีพยัญชนะต้นเป็น ร ล โดยคำที่ใช้ “ร” เป็นพยัญชนะต้น เวลาอ่านออกเสียงจะกระดกลิ้น ส่วนคำที่ใช้ “ล” เป็นพยัญชนะต้นเวลาอ่านจะไม่กระดกลิ้น เช่น คำว่า “รัก” และคำว่า “ลัก” ทั้งสองคำนี้อ่านต่างกันและความหมายต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ป.๔/๒ อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน          

จุดประสงค์

๑. บอกวิธีการอ่านคำที่มี ร และ ล เป็นพยัญชนะต้นได้

๒. อธิบายความหมายของคำที่มี ร และ ล เป็นพยัญชนะต้นตามบริบทต่าง ๆ ได้

๓. อ่านออกเสียงคำที่มี ร และ ล เป็นพยัญชนะต้นได้

๔. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

๑. ประเมินการอ่านออกเสียงคำที่มี ร และ ล เป็นพยัญชนะต้น

๒. ใบงานที่ 5 อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ รู้รักษ์หลักภาษา
ชั่วโมง รู้รักษ์หลักภาษา
เรื่อง คำที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น ๗ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์