สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านออกเสียงและฝึกเขียนรวมทั้งบอกความหมายของคำที่มีตัวสะกดในมาตรา เกย เกอว กบ กน ซึ่งเป็นคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา ช่วยให้นักเรียนเข้าใจหลักภาษาไทยมากขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท ๔.๑ ป.๔/๑ สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่าง ๆ

จุดประสงค์

๑. บอกพยัญชนะสะกดในมาตรา เกย เกอว กบ กน ได้

๒. อ่านและเขียนคำในมาตรา เกย เกอว กบ กน ได้

๓. เห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนสะกดคำในมาตรา เกย เกอว กบ กน

การวัดผลและประเมินผล

๑. ประเมินการอ่านออกเสียงคำที่มีตัวสะกด 

๒. ใบงานที่ ๔ เรื่อง สะกดคำนำไปใช้

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ รู้รักษ์หลักภาษา
ชั่วโมง รู้รักษ์หลักภาษา
เรื่อง มาตราตัวสะกด (๒) ๔ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์