สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มาตราตัวสะกด คือ กลุ่มพยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายคำหรือพยางค์ใน มาตรา ก กา ทำให้เสียงของคำแตกต่างกันตามพยัญชนะที่นำมาประกอบ เช่น นา เมื่อประกอบกับ น กลายเป็น นาน การอ่านออกเสียงและฝึกเขียนรวมทั้งบอกความหมายของคำที่มีตัวสะกดในมาตรา กง กม กก กด ซึ่งเป็นคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา ช่วยให้นักเรียนเข้าใจหลักภาษาไทยมากขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท ๔.๑ ป.๔/๑ สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่าง ๆ

จุดประสงค์

๑. บอกพยัญชนะสะกดในมาตรา กง กม กก กด ได้

๒. อ่านและเขียนคำในมาตรา กง กม กก กด ได้

๓. เห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนสะกดคำในมาตรา กง กม กก กด ได้

การวัดผลและประเมินผล

๑. ประเมินการอ่านออกเสียงคำที่มีตัวสะกด 

๒. ใบงานที่ ๓ เรื่อง วิเคราะห์คำตามมาตรา

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ รู้รักษ์หลักภาษา
ชั่วโมง รู้รักษ์หลักภาษา
เรื่อง มาตราตัวสะกด (๑) ๒ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์