สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดโดยใช้แบบอักษรของกระทรวงศึกษาธิการจากบทร้อยกรอง “ไหว้ผู้มีพระคุณ” ซึ่งเป็นบทร้อยกรองที่ใช้คำในมาตรา ก กา ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกเขียน ฝึกอ่านคำในมาตรา ก กา ได้ถูกต้อง การอ่านออกเสียงคำที่อยู่ในมาตรา ก กา และการเขียนคำที่อยู่ในมาตรา ก กา เป็นการเรียนรู้คำที่ประสมกับสระต่าง ๆ โดยไม่มีตัวสะกด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ป.๔/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด

ท ๔.๑ ป.๔/๑ สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่าง ๆ

จุดประสงค์

๑. บอกหลักการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดแบบกระทรวงศึกษาธิการได้

๒. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดจากบทร้อยกรอง “ไหว้ผู้มีพระคุณ” ได้

๓. อ่านและเขียนคำในมาตรา ก กา ได้

๔. เห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนสะกดคำในมาตรา ก กา

๕. เห็นความสำคัญของการคัดลายมือ

การวัดผลและประเมินผล

๑. ประเมินการอ่านออกเสียงคำมาตรา ก กา

๒. ใบงานที่ 1 เรื่อง คำมาตรา ก กา

๓. ใบงานที่ 2 เรื่อง การคัดลายมือ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ รู้รักษ์หลักภาษา
ชั่วโมง รู้รักษ์หลักภาษา
เรื่อง คัดลายมือสื่อภาษา ๑ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์