สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พื้นผิว หมายถึง ลักษณะภายนอกของวัตถุที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ ผู้สร้างสรรค์ผลงานพึงคำนึงถึงพื้นผิวเพื่อให้งานทัศนศิลป์นั้นมีความงดงามและสมจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ1.1 ป. 4/3 จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรงพื้นผิว และพื้นที่ว่าง

จุดประสงค์

1 อธิบายความหมายของพื้นผิวในงานทัศนศิลป์ได้

2 สร้างสรรค์ผลงานจากการวาดพื้นผิว

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

3. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 1 ก่อร่างสร้างศิลป์
ชั่วโมง ก่อร่างสร้างศิลป์
เรื่อง พื้นผิว 21 มิ.ย. 64
แผนการสอน ครูทินกร ปิ่นทอง , ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช , ครูจันทิมา อนุกูล และ ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทอง , ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช , ครูจันทิมา อนุกูล และ ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์