สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเจริญเติบโตของร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย เพศชายและเพศหญิงอายุ 9-12 ปี มีพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และความเหมาะสมกับการแสดงอารมณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 1.1 ป.4/1 อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์ช่วงอายุ 9-12 ปี

2. สามารถควบคุมอารมณ์

3. เห็นความสำคัญของการมีพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์ช่วงอายุ 9-12 ปี

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. กิจกรรมกิจกรรม Good – Bad

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโตตามวัย
ชั่วโมง การเจริญเติบโตตามวัย
เรื่อง พัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์ 22 มิ.ย. 64
แผนการสอน ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูปฏิญญา ประจัญบาน
ครูผู้สอน ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูปฏิญญา ประจัญบาน