สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเจริญเติบโตของร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย เพศชายและเพศหญิงอายุ 9-12 ปีมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ควบคู่กันไป

ซึ่งลักษณะทางกายที่สำคัญ คือเพศหญิงส่วนมากจะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าเพศชายทั้งน้ำหนักและส่วนสูง

พัฒนาการด้านร่างกายในวัยนี้สามารถใช้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวได้ว่องไวกว่าเดิมจึงต้องดูแลให้เหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตที่แข็งแรงสมวัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 1.1 ป.4/1 อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายความหมายและพัฒนาการทางด้านร่างกายของเพศหญิงและเพศชายช่วงอายุ 9-12 ปี      

2 วิธีการดูแลร่างกายให้เติบโตสมวัย

3 เห็นความสำคัญของการเจริญเติบโตของร่างกายตนเองในช่วงอายุ 9-12 ปี

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2 ใบงานที่ 2 เรื่อง พัฒนาการทางด้านร่างกายช่วงอายุ 9-12 ปี

 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโตตามวัย
ชั่วโมง การเจริญเติบโตตามวัย
เรื่อง พัฒนาการด้านร่างกาย 8 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูปฏิญญา ประจัญบาน
ครูผู้สอน ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูปฏิญญา ประจัญบาน