สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในแต่ละชุมชนย่อมมีอาชีพ สินค้า และบริการต่างๆ ทั้งนี้จึงต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ การสร้างคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชนอยู่ดีกินดี เป็นสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ส3.2 ป.4/1 อธิบายความสำคัญทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน

จุดประสงค์

1 อธิบายบทบาทของอาชีพต่างๆ ในชุมชนได้

2 แสดงบทบาทสมมุติอาชีพในชุมชนตนเอง

3 ตระหนักและเห็นความสำคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน

การวัดผลและประเมินผล

1 ใบงาน เรื่อง บทบาทของอาชีพต่างๆ ในชุมชน

2 การถาม-ตอบ

3 การเล่นเกม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชน
ชั่วโมง เรื่องวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชน
เรื่อง บทบาทของอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 12 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์