สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในแต่ละชุมชนย่อมมีอาชีพ  สินค้า และบริการต่างๆ ทั้งนี้จึงต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ การสร้างคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชนอยู่ดีกินดี เป็นสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด  มฐ ส3.1 ป.4/3 อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง 

จุดประสงค์

1 อธิบายลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนได้

2 เปรียบเทียบความแตกต่างลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน       

3 เห็นความสำคัญกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

การวัดผลและประเมินผล

1 ใบงาน เรื่อง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

2 การถาม-ตอบ

3 การเล่นเกม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชน
ชั่วโมง เรื่องวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชน
เรื่อง เศรษฐกิจในชุมชน 8 ก.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์