สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดำเนินชีวิตทางสายกลาง ยึดหลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีความรู้ และคุณธรรม เมื่อนำไปใช้ชีวิตประจำวันจะส่งผลให้เกิดชีวิตที่มีดุลภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ส3.1 ป.4/3 อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง 

จุดประสงค์

1. บอกแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้

2. ทักษะการซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดให้นำกลับมาใช้ใหม่   

3. เห็นความสำคัญของการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การวัดผลและประเมินผล

1. การถาม-ตอบ
2. การเล่นเกม

 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชั่วโมง เรื่องชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ก.ค. 64 (มีใบงาน และแบบประเมินตนเอง)
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์