สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดำเนินชีวิตทางสายกลาง ยึดหลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีความรู้ และคุณธรรม เมื่อนำไปใช้ชีวิตประจำวันจะส่งผลให้เกิดชีวิตที่มีดุลภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ส3.1 ป.4/3 อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง 

จุดประสงค์

1. รู้และเข้าใจแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ปฏิบัติตนเก็บออมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน         

3. เห็นความสำคัญของการเก็บออมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

การวัดผลและประเมินผล

1.ใบงาน เรื่อง ใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างพอเพียง

2. การถาม-ตอบ

3. การเล่นเกม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชั่วโมง เรื่องชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง การเก็บออมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 2 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์