สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดำเนินชีวิตทางสายกลาง ยึดหลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีความรู้ และคุณธรรม เมื่อนำไปใช้ชีวิตประจำวันจะส่งผลให้เกิดชีวิตที่มีดุลภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ส3.1 ป.4/3 อธิบายหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง 

จุดประสงค์

1 อธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้

2 วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        

3 เห็นความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.ในการดำเนินชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

1 ใบงาน เรื่อง หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

2 การถาม-ตอบ

3 การเล่นเกม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชั่วโมง เรื่องชีวิตดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 28 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์