สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้ทราบถึงคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ ที่หน่วยงานภาครัฐได้กำหนดไว้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ส3.1 ป.4/2 บอกสิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค  

จุดประสงค์

1 บอกหลักการในการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้

2 การสังเกตองค์ประกอบของฉลากสินค้า

3 เห็นความสำคัญของหลักการในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ

 

การวัดผลและประเมินผล

1 ใบงาน เรื่อง หลักการและวิธีการเลือกซื้อสินค้าและบริการ

2 การถาม-ตอบ

3 การเล่นเกม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องรู้เท่าทันสินค้าและบริการ
ชั่วโมง เรื่องรู้เท่าทันสินค้าและบริการ
เรื่อง หลักการเเละวิธีการเลือกซื้อสินค้าเเละบริการ 24 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์