สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า และบริการนั้นมีหลายประการ  ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ซื้อ ผู้ขาย ตัวสินค้า ซึ่งผู้บริโภค มีสิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ส3.1 ป.4/2 บอกสิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค  

จุดประสงค์

1 อธิบายสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคได้

2 วิเคราะห์เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค
3 เห็นความสำคัญของสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค

การวัดผลและประเมินผล

1 ใบงาน เรื่อง สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค
2 การถาม-ตอบ
3 การเล่นเกม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องรู้เท่าทันสินค้าและบริการ
ชั่วโมง เรื่องรู้เท่าทันสินค้าและบริการ
เรื่อง สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค 18 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์