สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า และบริการนั้นมีหลายประการ  ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ซื้อ ผู้ขาย ตัวสินค้า ซึ่งผู้บริโภค มีสิทธิพื้นฐาน และรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ส3.1 ป.4/1 ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า และบริการ     

จุดประสงค์

1. บอกปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้

2. วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
3. เห็นความสำคัญต่อปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
2. การถาม-ตอบ
3. การเล่นเกม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องรู้เท่าทันสินค้าและบริการ
ชั่วโมง เรื่องรู้เท่าทันสินค้าและบริการ
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า และบริการ 14 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์