สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สินค้าละบริการ สามารถตอบสนองความต้องการ และมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งนับตั้งแต่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ส3.1 ป.4/1 ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า และบริการ     

จุดประสงค์

1. อธิบายประเภทของสินค้าและบริการได้

2. การจำแนกประเภทของสินค้าและบริการ

3. เห็นความสำคัญของสินค้าและบริการ

การวัดผลและประเมินผล

1. การถาม-ตอบ
2. การเล่นเกม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องรู้เท่าทันสินค้าและบริการ
ชั่วโมง เรื่องรู้เท่าทันสินค้าและบริการ
เรื่อง ประเภทของสินค้าและบริการ 7 มิ.ย. 64 (มีใบความรุ้)
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์