สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พืชจะมีลักษณะแตกต่างจากสัตว์และมนุษย์ พืชแต่ละชนิดจะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้น ๆ ซึ่งเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

ตัวชี้วัด ว 1.3 ป.5/1 อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์และมนุษย์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้

         1 อธิบายลักษณะของพืชต้นพ่อ ต้นแม่และต้นลูก        

         2 การสังเกตลักษณะของพืชต้นพ่อ ต้นแม่และต้นลูกและการลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของพืชต้นพ่อ ต้นแม่และต้นลูกๆ           

         3 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

      1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

      2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

      3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช (1) 19 ก.ค. 2564
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง