สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ในด้านการกินเป็นอาหารและกินต่อกันเป็นทอด ๆ ในรูปของโซ่อาหาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 1.1 ป. 5/3 เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ของ สิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร

จุดประสงค์การเรียนรู้

         1.  อธิบายความหมายและเขียนโซ่อาหาร

         2.  ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปการกินต่อกันเป็นทอด ๆ ในรูปของโซ่อาหาร

 3.  มีวินัย

การวัดผลและประเมินผล

      1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

      2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

      3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เรื่อง โซ่อาหาร (3) 21 มิ.ย. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง