สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียน การเรียนรู้เกี่ยวกับสีของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายจะทำให้นักเรียนมีความรู้และสามารถนำสิ่งใกล้ตัวไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.2/2ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงคำ สะกดคำและอ่านประโยคง่าย ๆ ถูกต้อง

ตามหลักการอ่าน

ต 1.2 ป.2/1 พูดโต้ตอบด้วยคำ สั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต 1.3 ป.2/1พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์

1. อ่านออกเสียงประโยคเกี่ยวกับสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้

2. บอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้

3 พูดถาม–ตอบเกี่ยวกับสีของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายโดยใช้โครงสร้างประโยคที่เรียนได้

4. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. การบอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

2. การอ่านออกเสียงประโยคเกี่ยวกับสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้

3. การพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับสีและเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายโดยใช้โครงสร้างประโยคที่เรียนได้

         

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 4 My New Friend
เรื่อง Who Is This? 29 มิ.ย. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียดและครูแก้วตา ชิตเพชร
ครูผู้สอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียดและครูแก้วตา ชิตเพชร