สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การขอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อายุ รูปร่างของบุคคล และการแนะนำบุคคลที่ 3 จะมีเรื่องของวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง นักเรียนจึงควรเรียนรู้ทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.2/2 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ และอ่านประโยคง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.2 ป.2/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต 1.2 ป.2/4 พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง

ต 1.3 ป.2/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต 2.1 ป.2/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย

ต 4.1 ป. 2/1 ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

จุดประสงค์

1. บอกอายุตามโครงสร้างประโยคที่ถูกต้องได้

2. ถามและตอบอายุของบุคคลอื่นได้

3. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. การบอกอายุตามโครงสร้างประโยค

2. การถามและตอบอายุของบุคคลอื่น

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 4 My New Friend
เรื่อง Tell Me More 24 มิ.ย. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียดและครูแก้วตา ชิตเพชร
ครูผู้สอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียดและครูแก้วตา ชิตเพชร