สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกชื่ออวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ที่ถูกต้องชัดเจนช่วยให้ผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจถูกต้อง สามารถปฏิบัติตามได้ถูกต้อง และช่วยให้การสื่อสารบรรลุตามวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ป.2/3 เลือกภาพตรงกับความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคที่ฟัง

ต1.3 ป.2/1พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์

1. บอกความหมายคำคุณศัพท์ได้

2. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะส่วนต่าง ๆของร่างกายได้

3. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ   

การวัดผลและประเมินผล

1. การบอกความหมายของคำคุณศัพท์

2 การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน รูปร่าง และส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 3 My Body
เรื่อง Monster’s Body (2) 22 มิ.ย. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียดและครูแก้วตา ชิตเพชร
ครูผู้สอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียดและครูแก้วตา ชิตเพชร