สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดขอและให้ข้อมูลคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ที่ถูกต้องชัดเจนทำให้ผู้พูดและผู้ฟังมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและปฏิบัติตามคำสั่งได้ถูกต้องช่วยให้การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.2/4 ตอบคำถามจากการฟังประโยคบทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบ

ต1.2 ป.2/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

จุดประสงค์

1. อ่านและสะกดคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆได้

2. สะกดคำและบอกความหมายของอวัยวะส่วนต่าง ๆได้

3. ตอบคำถามง่ายๆ เพื่อระบุอวัยวะส่วนต่าง ๆของร่างกายได้

4. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ       

การวัดผลและประเมินผล

1.  การอ่านและสะกดคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆ

2 การบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

3 การตอบคำถามเพื่อระบุอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

4 ใบงานที่ 1 Touch Touch

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 3 My Body
เรื่อง Parts of Your Body 15 มิ.ย. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียดและครูแก้วตา ชิตเพชร
ครูผู้สอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียดและครูแก้วตา ชิตเพชร