สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การถามตอบและให้ข้อมูล เกี่ยวกับ ชื่อ สกุล อายุ ของตนเองและผู้อื่น มีความสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้พูดและผู้ฟังที่สื่อสารได้ชัดเจนทำให้มีความเข้าใจตรงกันและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร การใช้ภาษาถูกต้องตามโครงสร้างทางภาษา และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอายุตามโครงสร้างประโยคที่เรียนได้

2. พูดบอกอายุตนเองและถามอายุเพื่อนได้

3.มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ 

การวัดผลและประเมินผล

1 การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอายุตามโครงสร้างประโยคที่เรียนได้

2 การพูดพูดบอกอายุตนเองและถามอายุเพื่อนได้

3 ใบงานที่ 1 ใบงาน How Old Are You?

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 About Me!
เรื่อง Know About Me 10 มิ.ย. 2564 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียดและครูแก้วตา ชิตเพชร
ครูผู้สอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียดและครูแก้วตา ชิตเพชร