สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทักทาย การแนะนำตัวและการทำความรู้จักเพื่อนใหม่ มีความสำคัญที่ผู้พูดและผู้ฟังจำเป็นต้องสื่อสารให้ถูกต้อง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและถูกต้องเหมาะสมตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต 2.1 ป.1/1 พูดและทำท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

 จุดประสงค์

1. ระบุคำศัพท์ที่ใช้ในการทักทายได้

2. พูดทักทายเพื่อทำความรู้จักเพื่อนใหม่และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมตามวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา

3.มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ 

การวัดผลและประเมินผล

1 การบอกคำศัพท์ที่ใช้ในการทักทาย

2 การพูดทักทายเพื่อทำความรู้จักเพื่อนใหม่และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมตามวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา

3 ใบงานที่ 1 Complete the Conversation

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 Hello
เรื่อง Nice to Meet You 8 มิ.ย. 2564 (มีใบงานและแบบประเมินตนเอง)
แผนการสอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียดและครูแก้วตา ชิตเพชร
ครูผู้สอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียดและครูแก้วตา ชิตเพชร