สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การทำความสะอาดบ้าน เป็นการทำให้บ้านน่าอยู่อาศัยและถูกสุขลักษณะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการทำความสะอาดบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวได้

2. สามารถเขียนวิธีการทำความสะอาดบ้านได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน

3. ตระหนักถึงความสำคัญของการทำความสะอาดบ้านอย่างเป็นขั้นตอน

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มือน้อยช่วยกันทำ
ชั่วโมง มือน้อยช่วยกันทำ
เรื่อง การทำความสะอาดบ้านเรือน 15 ก.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูณัฐทิยา เนียมสะอาดและครูสุนทรี สาธุภาพ
ครูผู้สอน ครูณัฐทิยา เนียมสะอาดและครูสุนทรี สาธุภาพ