สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราสามารถนำมาใช้เป็นแบบในการวาดภาพได้ทั้งสิ้น เราควรสังเกตเพื่อนำมาสร้างสรรค์และต่อยอดเป็นงานทัศนศิลป์ได้อย่างสวยงาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

- ศ 1.1 ป.3/4 วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว

- ป.3/10 บรรยายลักษณะรูปร่าง รูปทรงในการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มีในบ้านและโรงเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถบรรยายลักษณะรูปร่าง รูปทรงในการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มีในบ้านได้

2. สามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์วาดภาพระบายสี สิ่งของที่มีในบ้านได้

3. ตระหนักและเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ที่อยู่รอบตัว

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รังสรรค์งานศิลป์
ชั่วโมง รังสรรค์งานศิลป์
เรื่อง ออกแบบสิ่งของที่มีในบ้าน 14 ก.ค. 64
แผนการสอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุชและครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุชและครูจันทิมา อนุกูล