สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 งานทัศนศิลป์ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์ การสื่อสารอารมณ์ต่างๆผ่านทางผลงานทัศนศิลป์ ภาพเหตุการณ์ชีวิตจริงที่วาดถ่ายทอดจากความรู้สึกเป็นงานทัศนศิลป์ที่มีคุณค่าด้านอารมณ์และจิตใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

- ศ 1.1 ป.3/6 วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว

- ป.3/8 ระบุสิ่งที่ชื่นชม และสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายวิธีการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์

2. สามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์

3. สามารถระบุสิ่งที่ชื่นชม และสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง

4. ตระหนักและเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึก

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รังสรรค์งานศิลป์
ชั่วโมง รังสรรค์งานศิลป์
เรื่อง วาดภาพเหตุการณ์ 7 ก.ค. 64
แผนการสอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุชและครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุชและครูจันทิมา อนุกูล