สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ คือส่วนประกอบของศิลปะที่เรามองเห็น ประกอบด้วย เส้น สี รูปร่าง รูปทรง น้ำหนักอ่อน-แก่ พื้นผิว และพื้นที่ว่าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะประกอบอยู่ในงานทัศนศิลป์ให้เกิดความสวยงาม เราสามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้ทัศนธาตุใดก็ได้เป็นหลักในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ได้ตามจินตนาการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

- ศ 1.1 ป.3/3 จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว

- ป.3/9 ระบุ จัดกลุ่มของภาพตามทัศนธาตุที่เน้นในงานทัศนศิลป์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถระบุ จัดกลุ่มถาพตามทัศนธาตุที่เน้นในงานทัศนศิลป์

2. สามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้ทัศนธาตุ

3. ตระหนักและเห็นคุณค่าในการนำทัศนธาตุไปใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนธาตุในงานศิลป์
ชั่วโมง ทัศนธาตุในงานศิลป์
เรื่อง จำแนกทัศนธาตุ 30 มิ.ย. 64
แผนการสอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุชและครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุชและครูจันทิมา อนุกูล