สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  รูปร่าง หมายถึง เส้นรอบนอกของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏแก่สายตา มีลักษณะเป็น 2 มิติ มีความกว้างและความยาว

  รูปทรง หมายถึง โครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฏแก่สายตา มีลักษณะเป็น 3 มิติ มีความกว้าง ความยาว ความหนา

  เราสามารถพบรูปร่างรูปทรงได้ทั้งในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.1 ป.3/1 บรรยายรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์

ศ 1.2 ป.3/1 เล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถบรรยายรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ได้

2. สามารถออกแบบรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ได้

3. ตระหนักและเห็นคุณค่าในการนำรูปร่างและรูปทรงไปใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์ท้องถิ่น

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนธาตุในงานศิลป์
ชั่วโมง ทัศนธาตุในงานศิลป์
เรื่อง รูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ 16 มิ.ย. 64
แผนการสอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุชและครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุชและครูจันทิมา อนุกูล