สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ คือส่วนประกอบของศิลปะที่เรามองเห็น ประกอบด้วย เส้น สี รูปร่าง รูปทรง น้ำหนักอ่อน-แก่ พื้นผิว และพื้นที่ว่าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะประกอบอยู่ในงานทัศนศิลป์ให้เกิดความสวยงาม เส้นก็มีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ มีผลต่อการรับรู้ ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

- ศ 1.1 ป.3/3 จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว

- ป.3/6 วาดภาพถ่ายทอดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สีและพื้นผิว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถบอกความหมายของเส้นแต่ละลักษณะได้

2. สามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้เส้นได้

3. ตระหนักและเห็นคุณค่าในการนำเส้นไปใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนธาตุในงานศิลป์
ชั่วโมง ทัศนธาตุในงานศิลป์
เรื่อง เส้น 2 มิ.ย. 64
แผนการสอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุชและครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุชและครูจันทิมา อนุกูล