สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  แม่เหล็กมี 2 ขั้ว คือขั้วเหนือและขั้วใต้  โดยขั้วเหนือของแม่เหล็กหรือมีอักษร N ชี้ไปทางทิศเหนือ ขั้วใต้ของแม่เหล็กหรือมีอักษร S ชี้ไปทางทิศใต้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 7.1.1 ว 2.2/ป3/4 ระบุขั้วแม่เหล็กและพยากรณ์ผลที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กเมื่อนำมาเข้าใกล้กันจากหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

 สังเกตและอธิบายการหาขั้วแม่เหล็ก

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องขั้วแม่เหล็กด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 แรงแม่เหล็ก
เรื่อง ขั้วแม่เหล็ก (ตอนที่ 2) 23 ก.ย. 64 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ