สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 แม่เหล็กสามารถดึงดูดวัตถุที่มี เหล็ก นิกเกิล โคบอลต์เป็นส่วนประกอบ โดยเรียกวัสดุเหล่านี้ว่า สารแม่เหล็ก การที่แม่เหล็กดึงดูดวัตถุบางชนิดก็มีแรงกระทำต่อวัตถุ เพราะวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 7.1.1 ว 2.2/ป3/3 จำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

 สังเกตและจำแนกวัตถุโดยใช้การดึงดูดกับแม่เหล็กเป็นเกณฑ์

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องแม่เหล็กด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 แรงแม่เหล็ก
เรื่อง แม่เหล็ก (ตอนที่ 3) 16 ก.ย. 64 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และคำถามหลังกิจกรรม)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ