สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 เมื่อให้ความร้อนหรือทำให้วัสดุร้อนขึ้น วัสดุบางชนิดอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะและสมบัติของวัสดุ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว2.1 ป.3/2 อธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายผลของความร้อนที่มีต่อวัสดุ

2. สังเกตและลงความเห็นจากข้อมูลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้น

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุโดยการตอบคำถามในชั้นเรียนและใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตและลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัสดุ
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
เรื่อง ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงวัสดุ (ตอนที่ 1) 19 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ