สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  วัตถุที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนต่าง ๆ สามารถแยกออกจากกันได้และประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 2.1 ป.3/1 อธิบายว่าวัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อย ๆ ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้และประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ยกตัวอย่างการทำวัตถุชิ้นใหม่จากวัตถุชิ้นเดิมในชีวิตประจำวัน

2. ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการทำวัตถุชิ้นใหม่จากวัตถุชิ้นเดิมที่พบในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการทำวัตถุชิ้นใหม่จากวัตถุชิ้นเดิมในชีวิตประจำวันโดยการตอบคำถามในชั้นเรียนและใบงาน

2. ประเมินทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการทำวัตถุชิ้นใหม่จากวัตถุชิ้นเดิมที่พบในชีวิตประจำวันด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัสดุ
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ส่วนประกอบของวัตถุและวัสดุ
เรื่อง วัตถุชิ้นใหม่จากวัตถุชิ้นเดิม (ตอนที่ 2) 15 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ