สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 เราไม่ควรทำลายชีวิตสัตว์ไม่ว่าจะระยะใดระยะหนึ่งของการเจริญเติบโต เพื่อไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลงไป แต่ในบางกรณีเราอาจจำเป็นต้องทำลายวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด เช่น ยุงลายที่เป็นพาหะของโรคที่อันตรายต่อชีวิตมนุษย์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 1.2 ป. 3/4 ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง

จุดประสงค์การเรียนรู้

 บอกแนวทางการไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์ด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสัตว์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 วัฏจักรชีวิตของสัตว์
เรื่อง วัฏจักรชีวิตสัตว์ (ตอนที่ 4) 8 ก.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม และคำถามหลังกิจกรรม)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ