สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 มนุษย์ในวัยแรกเกิดเจริญเติบโตขึ้นเป็นมนุษย์ตัวเต็มวัยที่สามารถสืบพันธุ์และมีลูกเป็นมนุษย์ในวัยแรกเกิดได้ ไก่ตัวเต็มวัยเมื่อสืบพันธุ์ก็จะออกไข่ ภายในไข่จะมีตัวอ่อนเจริญเติบโตอยู่เมื่อตัวอ่อนมีร่างกายสมบูรณ์ก็จะฟักออกจากไข่และเจริญเติบโตขึ้นเป็นไก่ตัวเต็มวัย ผีเสื้อไหมตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์และวางไข่ หนอนจะฟักออกจากไข่ หนอนเจริญเติบโตต่อไปเป็นดักแด้ ต่อมาดักแด้เจริญเติบโตจนเป็นผีเสื้อไหมตัวเต็มวัยโดยรูปร่างลักษณะ การกินอาหาร และแหล่งที่อยู่ในแต่ละระยะจะแตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 1.2 ป. 3/3 สร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์และเปรียบเทียบวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด

จุดประสงค์การเรียนรู้

 รวบรวมข้อมูลและสร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์ด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสัตว์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 วัฏจักรชีวิตของสัตว์
เรื่อง วัฏจักรชีวิตสัตว์ (ตอนที่ 2) 1 ก.ค. 64 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ