สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 อาหารน้ำ และอากาศ เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ว 1.2 ป. 3/1 บรรยายสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

 อธิบายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิตด้วยการตอบคำถามในชั้นเรียนและในใบงาน

2. ประเมินทักษะการสังเกตด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ประเมินการมีความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสัตว์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสัตว์และมนุษย์
เรื่อง ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และการดำรงชีวิตมนุษย์ (ตอนที่ 1) 17 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบกิจกรรม)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว และ ครูชนาธิป แดงฉ่ำ