สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดนตรีไทย ดนตรีตะวันตก มีวิวัฒนาการยาวนาน แต่ละยุคสมัยมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสังคม ดนตรีในแต่ละยุคมีอิทธิพลต่อบุคคลและสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

บอก จำแนก วิวัฒนาการของดนตรีตะวันตกยุคต่าง ๆ ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีตะวันตกยุคต่าง ๆ ได้

ด้านเจตคติ

รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

บอก จำแนก วิวัฒนาการของดนตรีตะวันตกยุคต่าง ๆ ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีตะวันตกยุคต่าง ๆ ได้

ด้านเจตคติ

มุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิวัฒนาการและอิทธิพลของดนตรี
ชั่วโมง วิวัฒนาการดนตรีตะวันตก
เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีตะวันตก (1) 24 มิ.ย. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
สื่อประกอบการสอน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีตะวันตก (1)
ใบงานประกอบการสอน เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีตะวันตก (1)
VDO(2) ประกอบการสอน เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีตะวันตก (1)
VDO(1) ประกอบการสอน เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีตะวันตก (1)
VDO(3) ประกอบการสอน เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีตะวันตก (1)
VDO(4) ประกอบการสอน เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีตะวันตก (1)
VDO(5) ประกอบการสอน เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีตะวันตก (1)
VDO(6) ประกอบการสอน เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีตะวันตก (1)
VDO(7) ประกอบการสอน เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีตะวันตก (1)
VDO(8) ประกอบการสอน เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีตะวันตก (1)
VDO(9) ประกอบการสอน เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีตะวันตก (1)