สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านเรื่องราว ข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ แล้วสรุปใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เป็นการฝึกทักษะทางภาษาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

1. ปฏิบัติตามคำขอร้องคำแนะนำคำชี้แจง และคำอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน (ต 1.1 ม.2/1)

2. supporting พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ (ต 1.1 ม.2/4)

จุดประสงค์ 

ด้านความรู้

บอกความหมายประโยคเกี่ยวกับกฎของโรงเรียนได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. อ่านบทอ่านเกี่ยวกับกฎของโรงเรียนแล้วจับใจความสำคัญได้

2. เขียนกฎของห้องเรียนของตนเองได้ถูกต้องเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

- ใบงานที่39.1

- ใบงานที่ 39.2

- ใบงานที่ 39.3

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Get to Know It
ชั่วโมง เรื่อง School Rules
เรื่อง School Rules 16 ส.ค.64 (มีใบงานและเฉลยใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม