สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 ดิน หิน ทราย
ชั่วโมง ดิน หิน ทราย
เรื่อง ดิน หิน ทราย (4) 17 ก.ย. 2564