สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 ต้นไม้ที่รัก
ชั่วโมง ต้นไม้ที่รัก
เรื่อง ต้นไม้ที่รัก (3) 9 ก.ย. 2564