สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ชุมชนของเรา
ชั่วโมง ชุมชนของเรา
เรื่อง ชุมชนของเรา (1) 31 ส.ค. 2564