สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2564/1
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ของเล่นของใช้
ชั่วโมง ของเล่น ของใช้
เรื่อง ของเล่นของใช้ (1) 24 ส.ค. 2564